Met ingang van 1 januari 2015 heeft de Belastingdienst aan de Stichting Historische Stadshaven Woudrichem de culturele ANBI status toegekend.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Voor meer informatie: kijk bij de belastingdienst

Gegevens zoals vereist voor een ANBI

De naam van de instelling: Stichting Historische Stadshaven Woudrichem.

RSIN fiscaal nummer: 808725658

Post- of bezoekadres: Stadshaven 4 4285 AZ Woudrichem

Bestuursverslag bij cijfers 2022 tbv ANBI

Financiële stukken tbv ANBI

Stichting Historische Stadshaven Woudrichem

Doelstelling volgens statuten stichting.

De stichting heeft ten doel:

Het in stand houden van de historische stadshaven te Woudrichem als

museumhaven en als haven voor de recreatietoervaart.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken:

A.waar nodig uitvoering te geven aan de coördinatie, het beheer en de

exploitatie van de diverse onderdelen van de historische stadshaven;

B.het realiseren van nog niet tot stand gekomen onderdelen van de

historische stadshaven;

C.het organiseren van natuur-, cultuurhistorische- en educatieve activiteiten

en festiviteiten in het kader van de historische stadshaven in

de breedste zin des woords.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan.

Het op duurzame wijze instandhouden en restaureren van het varend cultuurhistorische (visserij)erfgoed. Op dit moment is de restauratie van het bijna honderdjarig oud vissersvaartuig Waalschokker “Janus” in volle gang en actueel. Verder verricht de stichting al hetgeen met de doelstelling verband houdt of daartoe bevorderlijk is.

Inkomsten worden in hoofdzaak verkregen uit huuropbrengsten van de vaste ligplaatsen van de historische schepen en passantenschepen.

Het vermogen wordt beheerd en besteed volgens de door het algemeen bestuur daartoe aangegeven richtlijnen.

Bestuurssamenstelling.

– Bart Verkade, voorzitter, penningmeester.

– Vacant, secretaris.

– Vacant, beheer en onderhoud, promotie.

– Arjan Eggebeen, advisering, toezicht onderhoudswerkzaamheden.

Beloningsbeleid.

De bestuursleden genieten geen beloning voor de uit te voeren werkzaamheden t.b.v. de stichting. Er bestaat wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten.

Er is geen personeel in dienst van de stichting.

Actueel verslag uitgevoerde activiteiten.

Op de website van de stichting wordt aandacht geschonken aan actuele activiteiten van de stichting.